1234
 • Właściwość
 • Poradnik dla wierzyciela
 • Licytacje nieruchomości
 • Licytacje ruchomości
 • Poradnik dla dłużnika
 • Dokumenty do pobrania
 • Przydatne linki
 • Kontakt
 • Licytacje nieruchomości

   

  OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 2A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 3.09.2014 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Andersa 2 (sala 21A) odbędzie się licytacja:

   

  o godzinie 900 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 16181/4 stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,03 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 126 m2 . Nieruchomość położona w Lubawie przy ul. Matejki stanowi własność Ewy i Kazimiera Mejka

  cena oszacowania 240.500,00zł cena wywołania na I licytacji 180.375,00 zł

   

  o godzinie 905 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 54044/0 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu (grunty orne klasy IVa) o powierzchni 1,9993 ha. Nieruchomość położona we wsi Karaś, gm. Iława należy do Tadeusza Dec

  cena oszacowania 190.000,00 zł cena wywołania na II licytacji 126.667,00 zł

   

   

  o godzinie 920 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 37810/6 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 30,00 m2 nr 9 w budynku wielorodzinnym nr 8 położonym w Kamieńcu, gm. Susz. Właścicielem nieruchomości jest Arkadiusz Garczyński. Łącznej sprzedaży podlega udział w działce gruntu pod budynkiem oraz częściach wspólnych budynku (KW 37661)

  cena oszacowania 42.000,00 zł cena wywołania na I licytacji 31.500,00 zł

   

  o godzinie 925 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 47582/1 stanowiącej działkę gruntu nr 394 (użytek rolny) o powierzchni 1,35 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 108 m2, budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 241 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 28 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Frednowy, gm. Iława stanowi własność Karola Soja. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy, która może zostać wypowiedziana w trybie art. 1002 kpc

  cena oszacowania 249.000,00 zł cena wywołania na I licytacji 186.750,00 zł

   

  o godzinie 930 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 46685/6 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 75,50 m2 nr 11 w budynku wielorodzinnym nr 9B położonym w Iławie przy ul. Kościuszki. Właścicielami nieruchomość są Romana Hryców-Zacharczuk i Michał Zacharczuk. Pomieszczenia przynależne to piwnica i balkon. Łącznej sprzedaży podlega udział w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu pod budynkiem oraz częściach wspólnych budynku (KW 16873/3)

  cena oszacowania 121.000,00 zł cena wywołania na I licytacji 90.750,00 zł

   

   

   

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838 do dnia 2.09.2014 r.

   

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przesądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.


  Copyright © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE.
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński
  Licytacje komornik-iława