1234
 • Właściwość
 • Poradnik dla wierzyciela
 • Licytacje nieruchomości
 • Licytacje ruchomości
 • Poradnik dla dłużnika
 • Dokumenty do pobrania
 • Przydatne linki
 • Kontakt
 • Licytacje nieruchomości

   

  OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 2A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6.11.2014 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Andersa 2 (sala 6) odbędzie się licytacja:

   

  o godzinie 845 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 37810/6 stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 30,00 m2 nr 9 w budynku wielorodzinnym nr 8 położonym w Kamieńcu, gm. Susz. Właścicielem nieruchomości jest Arkadiusz Garczyński. Łącznej sprzedaży podlega udział w działce gruntu pod budynkiem oraz częściach wspólnych budynku (KW 37661)

  cena oszacowania 42.000,00 zł cena wywołania na II licytacji 28.000,00 zł

   

   

  o godzinie 855 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 47582/1 stanowiącej działkę gruntu nr 394 (użytek rolny) o powierzchni 1,35 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 108 m2, budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 241 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 28 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Frednowy, gm. Iława stanowi własność Karola Soja. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy, która może zostać wypowiedziana w trybie art. 1002 kpc

  cena oszacowania 249.000,00 zł cena wywołania na II licytacji 166.000,00 zł

   

   

  o godzinie 900 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 53103/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 8/2 o powierzchni 0,929 ha stanowiącą grunty orne położoną w Kamieniu Dużym, gm. Iława. Właścicielem nieruchomość jest Ewa Ruczyńska. Nieruchomość usytuowana w pobliżu jeziora Jeziorak.

  cena oszacowania 488.000,00 zł cena wywołania na I licytacji 366.000,00 zł

   

   

  o godzinie 910 nieruchomości położonej w miejscowości Łążek, gm. Lubawa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11894/0 stanowiącej działkę gruntu gruntu nr 177/1 o powierzchni 0,3535 ha zabudowaną parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 135 m2, budynkiem inwentarskim o powierzchni zabudowy 153 m2 oraz garażem. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety i Wiesława Kosińskich.

  cena oszacowania 92.000,00 zł cena wywołania na I licytacji 69.000,00 zł

   

   

   

   

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Iławie 07 12401604 1111 0010 2393 1838 do dnia 5.11.2014 r.

   

   

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przesądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.


  Copyright © 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE.
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński
  Licytacje komornik-iława