Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29.06.2022 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:o godzinie 9:00

UDZIAŁU ½ w nieruchomości położonej w miejscowości Zalewo, ul. Kolejowa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 30593/9 stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 w budynku wielorodzinnym nr 3 o powierzchni użytkowej 41,30 m2 wraz z przynależną piwnicą 2,60 m2 i garażem 13,10 m2 Łącznej sprzedaży podlega udział 18/100 części we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki nr 51/3 (EL1I 30587/4). Udział obciążony jest służebnością. Udział w nieruchomość stanowi własność Marioli Skirca.cena oszacowania 47.500,00 zł
cena wywołania na I licytacji 35.625,00 zł

o godzinie 9:15

nieruchomości położonej w Iławie przy ul. 1-go Maja, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 31432/0 stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 5 o powierzchni użytkowej 53 m2 wraz z przynależną piwnicą 12,19 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 14/100 części we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 1 (EL1I 24224/7). Nieruchomość stanowi własność Krzysztofa i Mateusza Bessercena oszacowania 208.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 156.000,00 zł

o godzinie 9:30

nieruchomości położonej w miejscowości Wieprz, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 25459/0 stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 24 o powierzchni użytkowej 65 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14,30 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 118/1000 części we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 87/5 (EL1I 22886/1). Nieruchomość stanowi własność Andrzeja Zalmancena oszacowania 137.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 102.750,00 zł

o godzinie 9:45

wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 95/2 o powierzchni 6,23 ha (grunty orne III, IV i V kl., pastwiska) zabudowanej budynkiem obory o pow. użytkowej 547,54 m2 wybudowanym w 2005 r., budynkiem inwentarskim o pow. użytkowej 152,18 m2 (zły stan techniczny) budynkiem stodoły drewnianej o pow. użytkowej 159,21 m2. Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.cena oszacowania 823.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 548.667,00 zł

o godzinie 10:00

wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 27 o pow. 1,00 ha (łąka, nieużytek). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.cena oszacowania 34.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 22.667,00 zł

o godzinie 10:15

wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 45 o pow. 0,74 ha (łąka, nieużytek). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.cena oszacowania 25.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 16.667,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 28.06.2022 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30.06.2022 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:o godzinie 9:00

nieruchomości położonej w miejscowości Lubnowy Wielkie, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 38237/2 stanowiącej działki gruntu nr 134, 145, 148 o powierzchni łącznej 0,0555 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 18 o powierzchni użytkowej 68,87 m2 i gospodarczym o pow. użytkowej 15,93 m2 Nieruchomość stanowi własność Mirosława i Bogumiły Markowskich.cena oszacowania 126.400,00 zł
cena wywołania na I licytacji 94.800,00 zł

o godzinie 9:15

nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wyszyńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 30725/4 stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 w budynku wielorodzinnym nr 35 o powierzchni użytkowej 49,50 m2 wraz z przynależną piwnicą 4,81 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 120/1000 części we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki nr 256/30 (EL1I 30534/8). Nieruchomość stanowi własność Ewy Szczęsnej.cena oszacowania 183.600,00 zł
cena wywołania na I licytacji 137.700,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 29.06.2022 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE