Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 9.07.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:

o godzinie 8:40 nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Kopernika, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 40621/8 stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 11 o powierzchni 53,80 m2 z przynależną piwnicą. Łącznej sprzedaży podlega udział 120/1000 w działce gruntu pod budynkiem oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 30690/9). Nieruchomość stanowi własność Anny i Marka Rozmysłowicz.

cena oszacowania 156.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 117.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 8.07.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16.07.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A206 odbędzie się licytacja:

o godzinie 8:30 nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Andersa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 29035/0 stanowiącej lokal niemieszkalny nr II w budynku wielorodzinnym nr 2C o powierzchni użytkowej 93,40 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 267/10000 w prawie własności działki gruntu pod budynkiem nr 216/4 oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 28887/0). Nieruchomość stanowi własność Marzeny i Ryszarda Neuman.

cena oszacowania 321.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 240.750,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 15.07.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25.07.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A206 odbędzie się licytacja:

o godzinie 9:00 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51101/7 stanowiącej działkę gruntu: - nr 55/8 o powierzchni 0,5067 ha zabudowaną budynkiem produkcyjno-administracyjnym o łącznej powierzchni 1.489,69 m2 , - nr 55/7 o powierzchni 0,5067 ha (niezabudowana) oraz udziału 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 12328/9 stanowiącej działkę gruntu 55/6 o powierzchni 0,0217 ha (droga dojazdowa). Nieruchomość stanowi własność A.D. Park Andrzej Rykaczewski Sp.j.

cena oszacowania 1.866.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 1399.500,00 zł

o godzinie 9:15 nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 54857/2 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 51, 63/1 o powierzchni łącznej 6,20 ha (użytki rolne w większości grunty orne IV klasy). Nieruchomość stanowi własność Brygidy i Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 248.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 165.333,00 zł

o godzinie 9:30 nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 34285/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 250/2 o powierzchni 2,23 ha (użytki rolne – grunty orne IV klasa). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 123.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 82.000,00 zł

o godzinie 9:45 nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 stanowiącej działki gruntu nr 95, 45, 19, 27, 9/3 o łącznej powierzchni 13,30 ha (użytki rolne – grunty orne, łąki i pastwiska). Działka 95 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 100,19 m2, oborą o p.u. 562,40 m2, budynkiem inwentarskim o p.u. 152,18 m2, budynkiem garażowym o p.u. 101,00 m2 , stodołą o p.u. 159,21 m2. Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 1.453.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 1.089.750,00 zł

o godzinie 10:00 nieruchomości położonej w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48139/8 stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 15A o powierzchni 58,59 m2. Nieruchomość stanowi własność Stanisława Darda. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 10,90 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 6949/226141 w nieruchomości KW EL1I 48139/8 (grunt pod budynkiem oddany w użytkowanie wieczyste i części wspólne budynku).

cena oszacowania 114.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 85.500,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 24.07.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5.09.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

o godzinie 9:30 nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 40874/6 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 12 o powierzchni 6,58 ha (użytki rolne w tym ponad 6,5 ha grunty orne II i IV klasy). Nieruchomość stanowi własność Brygidy i Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 363.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 242.000,00 zł

o godzinie 9:45 nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 39112/7 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 239 i 240 o łącznej powierzchni 2,81 ha (użytki rolne – pastwisko, łąka). Nieruchomość stanowi własność Brygidy i Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 121.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 80.667,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 4.09.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE