Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15.11.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:


o godzinie 9:00 nieruchomości położonej w miejscowości Kamień Duży, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 53103/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 8/2 o pow. 0,929 ha stanowiącą grunty orne oraz udział 1/2 w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 8/3 o pow. 0,3381 ha stanowiącą grunty orne (EL1I 4122/6). Nieruchomość stanowi własność Ewy Ruczyńskiej.

cena oszacowania 437.200,00 zł

cena wywołania na II licytacji 291.467,00 zło godzinie 9:20 udziału 1/3 w nieruchomości położonej w miejscowości Ząbrowo, gm. Iława stanowiącej 7 działek gruntu nr 216/4, 217/11, 310, 311, 347/1, 347/3, 347/4 o łącznej pow. 8,0085 ha (grunty orne, łąki i pastwiska IV i V klasy). Działka 217/11 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (P.U. 72,69 m2 ) oraz budynkiem gospodarczym (P.U. 152 m2). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 5651/0/0 . Nieruchomość stanowi własność Krzysztofa Piotrowicz. Nieruchomość obciążona służebnością.

cena oszacowania (udziału 1/3) 207.600,00zł

cena wywołania na II licytacji (udziału 1/3) 138.400,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 14.11.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE