Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

Licytacje nieruchomości :


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 20.08.2024 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A206 odbędzie się licytacja:


o godzinie 10:00

nieruchomości położonej w miejscowości Piotrkowo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 32914/0 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 137 i 138 o łącznej pow. 3,25 ha (las, łąki trwałe, nieużytki). Nieruchomość stanowi własność Mateusza Urbańskiego.

cena oszacowania 97.500,00 zł

cena wywołania na II licytacji 65.000,00 zł


o godzinie 10:15

nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Kr. Jadwigi, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 56547/0 stanowiącej lokal mieszkalny o P.U. 36,48 m2 nr 7 w budynku nr 22 wraz z udziałem (7/100 cz.) we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytkowania właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu (EL1I 24819/5). Przynależna piwnica o pow. 9,52 m2. Nieruchomość stanowi własność Genowefa Białek.

cena oszacowania 229.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 171.750,00 zł


o godzinie 10:30

nieruchomości położonej w Ząbrowie przy ul. Kwiatowej 15, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 5627/3 stanowiącej działkę gruntu nr 73/3 o pow. 0,0883 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o P.U. 96,59 m2 oraz budynkiem gospodarczym o P.U. 79 m2. Nieruchomość stanowi własność Elżbiety Borkowskiej.

cena oszacowania 296.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 222.000,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 19.08.2024 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 19.09.2024 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:


o godzinie 10:00

wydzielonego na licytacje prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 120/20 o powierzchni 0,2903 ha zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 456,90 m2 (podpiwniczony, piętrowy) i przemysłowym o powierzchni użytkowej 1.010,20 m2 (częściowo podpiwniczony, parterowy, przylegający do budynku biurowego). Działka położona w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 13. Budynki wybudowane zostały w 1914 r., modernizowane w 1957 r. Działka jest obciążona służebnością przejścia i przejazdu na rzecz właściciela sąsiedniej działki nr 120/19. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy działka położona jest na terenie oznaczonym G-MWU5 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi). Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własności nieruchomości budynkowych, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 43780/1 należy do TOPMEDICAL S.A. w Warszawie.

cena oszacowania 1.514.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 1.135.500,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 18.09.2024 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE