Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 21.12.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:


o godzinie 9:45 UDZIAŁU ¼ w nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Boczno-Górnej 13A oraz Skłodowskiej 5A, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 17391/6 stanowiącej 2 działki gruntu (260/2 i 288/2) o powierzchni łącznej 0,0458 ha zabudowane budynkami mieszkalnym z częścią usługową o pow. użytkowej 261,18 m2, mieszkalnym o powierzchni 131,58 m2, UDZIAŁ będący przedmiotem licytacji stanowi własność Jacka Chojnackiego


cena oszacowania 165.500,00 zł

cena wywołania na II licytacji 110.000,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 20.12.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 21.12.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:


o godzinie 10:00 prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 19/1 o powierzchni 0,2521 ha oraz znajdujących się na działce budynków: biurowego (p.z. 96 m2), magazynowego I (p.z. 492 m2 ), magazynowego II (p.z. 159 m2), wiaty stalowej (p.z. 120 m2), dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 35767/5. Nieruchomość położona w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 24 stanowi własność Bożeny i Stanisława Goździkowskich.


cena oszacowania 198.000,00zł

cena wywołania na II licytacji 132.000,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 20.12.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 22.12.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:


o godzinie 11:30 nieruchomości (łącznie 2 udziałów po 1/4 i 3/4) położonej w Zalewie przy ul. Kasztanowej 7, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 20233/5 stanowiącej działkę gruntu nr 100 o powierzchni 0,073 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 157,06 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 40,77 m2. Nieruchomość stanowi własność Sabiny i Alicji Makar.


cena oszacowania 256.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 170.667,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 21.12.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 22.12.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A206 odbędzie się licytacja:o godzinie 12:45 nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 34285/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 250/2 o powierzchni 2,23 ha (użytki rolne – grunty orne IV klasa). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.


cena oszacowania 123.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 82.000,00 zło godzinie 13:00 nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Brzozowej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 43701/4 stanowiącej lokal mieszkalny 1 w budynku nr 32 o powierzchni 54 m2 wraz z udziałem 1080/1792 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 139 na której posadowiony jest budynek oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku poszczególnych lokali (EL1I 14253/6). Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki oraz holu z klatką schodową. Pomieszczeniem przynależnym są pomieszczenia piwniczne adoptowane na cele mieszkaniowe (wysokość 2,10 m2). Nieruchomość stanowi własność Eweliny Boruch.


cena oszacowania 196.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 130.667,00 zło godzinie 13:15 nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Brzozowej, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 43702/1 stanowiącej lokal mieszkalny 2 w budynku nr 32 o powierzchni 56,5 m2 wraz z udziałem 712/1792 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 139 na której posadowiony jest budynek oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach niesłużących do wyłącznego użytku poszczególnych lokali (EL1I 14253/6). Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki oraz holu z klatką schodową. Pomieszczeniem przynależnym jest garaż o powierzchni 14,70 m2. Nieruchomość stanowi własność Eweliny Boruch.

cena oszacowania 182.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 121.333,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 21.12.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE