Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

Licytacje nieruchomości :


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 9.05.2024 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

o godzinie 9:00

- UDZIAŁU ½ w nieruchomości położonej w miejscowości Piotrkowo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 38543/0 stanowiącej niezabudowane działki gruntu (użytek rolny) nr 46/2 i 47/3 o łącznej powierzchni 0,30 ha. Udział w nieruchomość stanowi własność Wiesława Opczyńskiego.

cena oszacowania 27.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 18.000,00 zło godzinie 9:15

- prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 10 o pow. 0,0862 ha zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 88 m2 położonej w miejscowości Bałoszyce, gm. Susz dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 35741/7. Nieruchomość stanowi własność Moniki Bajerowskiej.

cena oszacowania 81.400,00 zł

cena wywołania na II licytacji 54.267,00 zło godzinie 9:30

- nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 36574/2 stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 75,30 m2 w budynku wielorodzinnym nr 13 położonym w miejscowości Bałoszyce, gm. Susz należącej do Agnieszki Dumkiewicz. Łącznej sprzedaży podlega udział 9/100 cz. w nieruchomości KW 36561 (udział w gruncie pod budynkiem i częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali)

cena oszacowania 122.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 81.333,00 zło godzinie 9:45

nieruchomości położonej w miejscowości Piotrkowo, gm. Susz, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 32914/0 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 137 i 138 o łącznej pow. 3,25 ha (las, łąki trwałe, nieużytki). Nieruchomość stanowi własność Mateusza Urbańskiego.

cena oszacowania 97.500,00 zł

cena wywołania na I licytacji 73.125,00 zło godzinie 10:05

nieruchomości położonej w Lubawie, przy ul. Mieszka I 8, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 27968/5, stanowiącej działkę gruntu nr 182/30 o powierzchni 0,0644 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym (parterowy ze strychem) o powierzchni użytkowej 178,93 m2 do której nie wlicza się powierzchni kotłowni (9,87 m2) i garażu (25,57 m2). Nieruchomość stanowi własność Nesta Trans-Scandinavian Sp. z o.o.

cena oszacowania 620.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 413.333,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 8.05.2024 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6.06.2024 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A206 odbędzie się licytacja:

o godzinie 10:00

wydzielonych na licytacje : - prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 120/33 o powierzchni 0,0121 ha (niezabudowana) - prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 120/23 o powierzchni 0,1744 ha zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 2.119,50 m2. Działki położone w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 13. Budynek w całości podpiwniczony, w części I piętrowy, w części II piętrowy. Wybudowany w 1914 r., modernizowany w 1959 r., wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Miejskiej Iława. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy działki położone są na terenie oznaczonym G-MWU5 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi). Prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własności nieruchomości budynkowej, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 43780/1 należy do TOPMEDICAL S.A. w Warszawie

cena oszacowania 1.744.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 1.162.667,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 5.06.2024 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25.06.2024 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

o godzinie 9:30

nieruchomość położona w Iławie przy ul. Piekarska 12, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I 31221/8 oraz EL1I 61460/4 stanowiącej działkę nr 248/9 o powierzchni 0,2132 ha zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym w trakcie budowy (trzy kondygnacje naziemne, piwnica, poddasze). Powierzchnia użytkowa 1.037,81 mkw (wg kartoteki budynków 325 mkw). Nieruchomość zlokalizowana na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego jako B MW31 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dostęp do drogi publicznej - poprzez służebność przejazdu przez działkę nr 248/9 (KW EL1I 22215/7). Budynek realizowany na podstawie decyzji z 1.10.2002 r. Posiada nadbudowane poddasze, wymaga wykonania projektu zamiennego i uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie projektu zamiennego. W 2012 r. dokonano częściowego oddania do użytku w części mieszkalnej - mieszkanie z oddzielnym wejściem na parterze. Dla lokalu nr 7 założona została księga wieczysta EL1I 61460/4. Stan zaawansowania prac budowlanych wynosi 81,21 % Nieruchomość stanowi własność Adama Lis.

cena oszacowania 6.852.330,00 zł

cena wywołania na I licytacji 5.139.247,50 zł


*cena zawiera podatek VAT 23%

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 24.06.2024 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.Licytacje nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej :


Nieruchomość położona w miejscowości Mózgowo 10C, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW nr EL1I/00021348/1, stanowiącej działkę gruntu nr 99 o powierzchni 0,18 ha. zabudowaną budynkiem mieszkalnym (parterowy z poddaszem użytkowym) o powierzchni 93,89 m2 (bez kotłowni o pow. 10,28 m2).
Rozpoczęcie licytacji: 8.05.2024 r.
Szczegóły: https://elicytacje.komornik.pl/items/20944/dzialka-gruntu-o-pow-0-18-ha-zabudowana-budynkiem-mieszkalnym-o-pow-93-89-m2
 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE