Home / Licytacje / Licytacje nieruchomościOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29.06.2023 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:o godzinie 9:00


wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 95/2 o powierzchni 6,23 ha (grunty orne III, IV i V kl., pastwiska) zabudowanej budynkiem obory o pow. użytkowej 547,54 m2 wybudowanym w 2005 r., budynkiem inwentarskim o pow. użytkowej 152,18 m2 (zły stan techniczny) budynkiem stodoły drewnianej o pow. użytkowej 159,21 m2. Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 823.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 548.667,00 zł
o godzinie 9:10


wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 27 o pow. 1,00 ha (łąka, nieużytek). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.


cena oszacowania 34.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 22.667,00 zł
o godzinie 9:20


wydzielonej z nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 działki gruntu nr 45 o pow. 0,74 ha (łąka, nieużytek). Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.


cena oszacowania 25.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 16.667,00 zł
o godzinie 9:30


nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Dobrawy 43, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 47211/0 stanowiącej działkę gruntu nr 22/42 o powierzchni 0,0928 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym (P.U. 257,58 mkw bez kotłowni i ogrodu zimowego). Nieruchomość stanowi własność Beaty Siergiej.


cena oszacowania 1.075.000,00 zł
cena wywołania na I licytacji 806.250,00 zł
o godzinie 9:45


udziału ½ cz. w nieruchomości położonej w miejscowości Jaśkowo, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 26914/5 stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 7 o P.U. 76,44 m2 wraz z przynależną piwnicą o P.U. 22 m2 i udziałem 39/100 cz. we wszystkich częściach wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki nr 314/28 (KW EL1I 26676/4). Udział w nieruchomość stanowi własność Ewy Borowskiej.


cena oszacowania 46.500,00 zł
cena wywołania na I licytacji 34.875,00 zł
o godzinie 9:50


spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku wielorodzinnym nr 1 położonego w Iławie przy ul. Piotra Skargi, dla którego Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW EL1I 58787/8 Powierzchnia użytkowa lokalu 38,00 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,10 m2. Lokal stanowi własność Krzysztofa Ochlak.


cena oszacowania 176.000,00 zł
cena wywołania na II licytacji 117.334,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 28.06.2023 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE