Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4.09.2019 r. :

o godzinie 8:20 udziału 1/6 w nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Okulickiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 46933/0 stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielorodzinnym nr 1 o powierzchni użytkowej 62,57 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 89/10000 w prawie własności działki gruntu pod budynkiem nr 537/46 oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 41847/5). Udział w nieruchomość stanowi własność Moniki Kembłowskiej.

cena oszacowania 24.750,00 zł

cena wywołania na II licytacji 16.500,00 zł

o godzinie 8:30 w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja - wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 83/1 o powierzchni 0,3815 ha. Działka stanowi użytek rolny o IV klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 37.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 24.666,00 zł

wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 84 o powierzchni 0,52 ha. Działka stanowi użytek rolny o V klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 46.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 30.666,00 zł

-

wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 103/1 o powierzchni 0,55 ha. Działka stanowi użytek rolny o IIIb klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 38.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 25.333,00 zł

-

wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 193 o powierzchni 5,11 ha. Działka stanowi użytek rolny o IIIb, IV i V klasie bonitacji. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego.

cena oszacowania 287.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 191.333,00 zł

-

wydzielonej z nieruchomości położonej w Dobrzykach, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 22653/9 działki gruntu nr 234 o powierzchni 4,5882 ha. Działka stanowi użytek rolny o klasie bonitacji IIIb. Nieruchomość stanowi własność Sławomira Żukowskiego

.

cena oszacowania 316.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 210.667,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 3.09.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5.09.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

o godzinie 9:30 nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 40874/6 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 12 o powierzchni 6,58 ha (użytki rolne w tym ponad 6,5 ha grunty orne II i IV klasy). Nieruchomość stanowi własność Brygidy i Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 363.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 242.000,00 zł

o godzinie 9:45 nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 39112/7 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 239 i 240 o łącznej powierzchni 2,81 ha (użytki rolne – pastwisko, łąka). Nieruchomość stanowi własność Brygidy i Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 121.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 80.667,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 4.09.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 26.09.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:

o godzinie 9:00 nieruchomości położonej w miejscowości Kamień Duży, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 53103/5 stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 8/2 o pow. 0,929 ha stanowiącą grunty orne oraz udział 1/2 w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 8/3 o pow. 0,3381 ha stanowiącą grunty orne (EL1I 4122/6). Nieruchomość stanowi własność Ewy Ruczyńskiej.

cena oszacowania 437.200,00 zł

cena wywołania na I licytacji 327.900,00 zł

o godzinie 9:15 udziału 1/3 w nieruchomości położonej w miejscowości Ząbrowo, gm. Iława stanowiącej 7 działek gruntu nr 216/4, 217/11, 310, 311, 347/1, 347/3, 347/4 o łącznej pow. 8,0085 ha (grunty orne, łąki i pastwiska IV i V klasy). Działka 217/11 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (P.U. 72,69 m2 ) oraz budynkiem gospodarczym (P.U. 152 m2). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 5651/0/0 . Nieruchomość stanowi własność Krzysztofa Piotrowicz. Nieruchomość obciążona służebnością.

cena oszacowania (udziału 1/3) 207.600,00zł

cena wywołania na I licytacji (udziału 1/3) 155.700,00 zł

o godzinie 10:00 nieruchomości położonej w miejscowości Jawty Wielkie, gm. Susz stanowiącej działkę gruntu nr 53/1 o pow. 0,25 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 95 m2, dla których Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 33247/0 należącej do Janiny Smyl.

cena oszacowania 66.000,00zł

cena wywołania na II licytacji 44.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 25.09.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 1.10.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:

o godzinie 8:30 nieruchomości położonej w miejscowości Jerzwałd, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 19533/8 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 423/1 i 473 (grunty orne IV i V klasa) o łącznej powierzchni 2,8183 ha. Nieruchomość stanowi własność Andrzeja i Ewy Leniec.

cena oszacowania 105.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 78.750,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 30.09.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 3.10.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:

o godzinie 8:45 nieruchomości położonej w miejscowości Mózgowo, gm. Iława, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 3731/1 stanowiącej działki gruntu nr 95, 45, 19, 27, 9/3 o łącznej powierzchni 13,30 ha (użytki rolne – grunty orne, łąki i pastwiska). Działka 95 zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 100,19 m2, oborą o p.u. 562,40 m2, budynkiem inwentarskim o p.u. 152,18 m2, budynkiem garażowym o p.u. 101,00 m2 , stodołą o p.u. 159,21 m2. Nieruchomość stanowi własność Eugeniusza Bieg.

cena oszacowania 1.453.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 968.667,00 zł

o godzinie 9:00 nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 51101/7 stanowiącej działkę gruntu: - nr 55/8 o powierzchni 0,5067 ha zabudowaną budynkiem produkcyjno-administracyjnym o łącznej powierzchni 1.489,69 m2 , - nr 55/7 o powierzchni 0,5067 ha (niezabudowana) oraz udziału 1/2 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 12328/9 stanowiącej działkę gruntu 55/6 o powierzchni 0,0217 ha (droga dojazdowa). Nieruchomość stanowi własność A.D. Park Andrzej Rykaczewski Sp.j.

cena oszacowania 1.866.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 1.244.000,00 zł

o godzinie 9:15 nieruchomości położonej w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48139/8 stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 15A o powierzchni 58,59 m2. Nieruchomość stanowi własność Stanisława Darda. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 10,90 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 6949/226141 w nieruchomości KW EL1I 48139/8 (grunt pod budynkiem oddany w użytkowanie wieczyste i części wspólne budynku).

cena oszacowania 114.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 76.000,00 zł

o godzinie 9:25 nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Andersa, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 29035/0 stanowiącej lokal niemieszkalny nr II w budynku wielorodzinnym nr 2C o powierzchni użytkowej 93,40 m2. Łącznej sprzedaży podlega udział 267/10000 w prawie własności działki gruntu pod budynkiem nr 216/4 oraz w częściach wspólnych budynku (El1I 28887/0). Nieruchomość stanowi własność Marzeny i Ryszarda Neuman

.

cena oszacowania 321.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 214.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 2.10.2019 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE