Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24.04.2020 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A203 odbędzie się licytacja:o godzinie 13:15

nieruchomości położonej w miejscowości Jędrychowo, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 35150/7 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 198/21, 392 o łącznej powierzchni 8,3081 ha (grunty orne IIIb, IVa i b oraz pastwisko). Nieruchomość stanowi własność Bartosza Miłosz

cena oszacowania 404.000,00 zł

cena wywołania na II licytacji 269.333,00 zł


o godzinie 13:30

nieruchomości położonej w miejscowości Wola, gm. Kisielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 41109/0 stanowiącej niezabudowane działki gruntu nr 4/3, 4/1 o łącznej powierzchni 8,8781 ha (grunty orne IIIb, IVa i b). Nieruchomość stanowi własność Bartosza Miłosz. Nieruchomość obciążona prawem dożywocia.

cena oszacowania 455.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 341.250,00 zł


o godzinie 13:50

nieruchomości (łącznie 2 udziałów po 1/4 i 3/4) położonej w Zalewie przy ul. Kasztanowej 7, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę KW 20233/5 stanowiącej działkę gruntu nr 100 o powierzchni 0,073 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 157,06 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 40,77 m2. Nieruchomość stanowi własność Sabiny i Alicji Makar.

cena oszacowania 256.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 192.000,00 zł


o godzinie 14:00

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 58,59 m2 w budynku wielorodzinnym nr 5. Pomieszczenie przynależne stanowi piwnica 13,9 m2. Lokal położony w Kisielicach przy ul. Rodziny Stangów stanowi własność Anny Grabowskiej.

cena oszacowania 119.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 89.250,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 23.04.2020 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE