Home / Licytacje / Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński prowadzący kancelarię w Iławie przy ul. Kopernika 4C/1A, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 8.04.2021 r. w Sądzie Rejonowym w Iławie przy ulicy Kopernika 4B w sali nr A236 odbędzie się licytacja:


o godzinie 9:45 wydzielonej z nieruchomości położonej w Jerzwałdzie, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I 19319/2 niezabudowanej działki gruntu nr 247/2 o powierzchni 1,5195 ha (pastwisko, klasa III i IV), brak dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość stanowi własność Ewy i Andrzeja Leniec.

cena oszacowania 72.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 54.000,00 zł


o godzinie 10:00 wydzielonej z nieruchomości położonej w Jerzwałdzie, gm. Zalewo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1I 19319/2 niezabudowanej działki gruntu nr 231 o powierzchni 4,9938 ha (pastwisko, łąka - klasa III i IV, ok 0,20 ha nieużytki i las) stanowiącej własność Ewy i Andrzeja Leniec.


cena oszacowania 251.000,00 zł

cena wywołania na I licytacji 188.250,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w gotówce lub książeczce oszczędnościowej z upoważnieniem dla komornika do pobrania rękojmi w wypadku orzeczenia przez Sąd o jej utracie lub na rachunek kancelarii komornika Bank BNP Paribas SA 68 16001462 1819 4842 2000 0001 do dnia 7.04.2021 r. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed przystąpieniem do licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów z nią związanych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności, dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone na trzy dni przed licytacją nie będą uwzględnione w toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności. Na obwieszczenie o licytacji przysługuje stronie skarga do Sądu Rejonowego w Iławie w terminie 7-miu dni od daty jej doręczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 15:00 do 18:00. Operat szacunkowy można oglądać w kancelarii komornika w ciągu 2 tygodni przed licytacją (od poniedziałku do piątku) od 9:00 do 15:00. UWAGA: od 1.01.2016 r. został uchylony art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączający z opodatkowania sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Licytacje nieruchomości | Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Maciej Garczyński

 
Projekt i wykonanie: Studio reklamy ADGRAPE